แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ


แบบสรุปผลการปฏิบัติราชการ (ภาคผนวก ก.)

ข้อตกลงและแบบผลสัมฤทธิ์ของงาน (ภาคผนวก ข.)

แบบประเมินสมรรถนะ (ภาคผนวก ค. และ ง.)

มาตรฐานระดับสมรรถนะ (ภาคผนวก จ.)

แนบท้ายแบบประเมินสมรรถนะ (1)

แนบท้ายแบบประเมินสมรรถนะ (2)

แนบท้ายแบบประเมินสมรรถนะ (3)

แนบท้ายแบบประเมินสมรรถนะ (4)

แนบท้ายแบบประเมินสมรรถนะ (5)

แนบท้ายแบบประเมินสมรรถนะ (6)

1