ข่าวผู้บริหารกอง

การจัดอบรมอาสาสมัครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นายอุดม มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เป็นประธานเปิดการจัดอบรมอาสาสมัครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครฯ เข้าร่วมการอบรมจาก 14 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และให้บริการคำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ รวมทั้งเพื่อให้รับทราบถึงกฎระเบียบที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอำนวยความสะดวกของอาสาสมัครฯ ทักษะและวิธีการเขียนรายงานโดยใช้เครื่องมือออนไลน์ เทคนิคในการปฏิบัติหน้าที่ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเทคนิคการช่วยชีวิตพร้อมซ้อมลงพื้นที่เชิงปฏิบัติการ และเทคนิคการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์ รวมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายอาสาฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเมื่อประสบกับเหตุการณ์จริงในพื้นที่

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครฯ ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเก็บขยะบริเวณชายหาดชะอำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอีกด้วย

การจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครฯ ในครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครฯ  ทุกคน นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความประทับใจต่อกันแล้ว ยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจรรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไปด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ;