Highlightสำนักเลขานุการกรม

งานวันครบรอบ 55 ปี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้นางสาวจันทร์จิรา จันทนจุลกะ เลขานุการกรม ร่วมงานวันครบรอบ 55 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

งานวันครบรอบ 55 ปี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้นางสาวจันทร์จิรา จันทนจุลกะ เลขานุการกรม ร่วมงานวันครบรอบ 55 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ;