Highlightสำนักเลขานุการกรม

งานวันครบรอบ 55 ปี

โครงการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Thailand Scan Me)

การประชุมเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2561 - 2564

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 58 ปี

ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมอนามัย ครบรอบ 66 ปี

1
 

การอบรมสร้างความตระหนักรู้ ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ประชุมหารือสรุปและแลกเปลี่ยนประเด็นการรับ-ส่ง หนังสือราชการภายในของกรมการท่องเที่ยว

อบรมสร้างพื้นฐานความเข้าใจแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549

กรมการท่องเที่ยวหารือ ๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด ติดตั้ง QR Code ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยผ่าน เทคโนโลยีบาร์โค้ด ๒ มิติ (QR Code : Quick Response Code)

1
;