Highlight

การประชุมเพื่อพิจารณามาตรการและแนวทางรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางถ้ำและทางน้ำ

อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน”

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ

อธิบดีกรมการท่องเที่ยวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการเดินทางไปตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดพิจิตร

อธิบดีกรมการท่องเที่ยวพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำรวจและติดตามงานโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับเทศบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

จัดประชุมเพื่อพิจารณากรอบแนวคิดหลักและรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง พ.ศ.2560-2563 ของจังหวัดบุรีรัมย์

คณะกรรมการโครงการสีสันสดใสเมืองไทยน่าเที่ยว ลงพื้นที่ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องพร้อมติดเลขรหัสอุปกรณ์ ณ สวนนาคราภิรมย์ ท่าเตียน กทม.

ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ เขต 1 จ.เชียงใหม่

ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ส่วนกลาง

กรมการท่องเที่ยว โดยสำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดฝึกอบรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่กองทัพเรือ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพเรือ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารจัดการการ

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภายใต้โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 8)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 9)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 5)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 6)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 7)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 3)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 4)

1
;