Hilighlight_กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

กลุ่มงานคุ้มงานคุ้มครองจริยธรรมร่วมกับกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “พบพระ พบธรรม” เนื่องในวันธรรมสวนะ

กลุ่มงานคุ้มงานคุ้มครองจริยธรรมร่วมกับกองพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “พบพระ พบธรรม” เนื่องในวันธรรมสวนะ

สำนักเลขานุการกรมร่วมกับกลุ่มงานคุ้มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดกิจกรรม “พบพระ พบธรรม” เนื่องในวันธรรมสวนะ

กิจกรรม “พบพระ พบธรรม” เนื่องในวันธรรมสวนะ

กิจกรรม “พบพระ พบธรรม” เนื่องในวันธรรมสวนะ เป็นครั้งที่ 13

กิจกรรม “พบพระ พบธรรม” เนื่องในวันธรรมสวนะ เป็นครั้งที่ 14

1
;