ebook

หนังสือ-วารสารอิเล็กทรอนิกส์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์
 


Thailand Film Office E-Magazine Vol.3 HongKong
 
 
 
วันที่ประกาศ 5 ส.ค. 2557


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

1. คู่มือการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (Filming in Thailand Guide)

2. ภาพถ่ายทางอากาศ สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย (Thailand Aerial Location)
 


วันที่ประกาศ 7 ส.ค. 2557