ข่าวผู้บริหารกลุ่มตรวจสอบภายใน

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และการพัสดุ ของกรมการท่องเที่ยวและตำรวจท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุ ของกรมการท่องเที่ยวและตำรวจท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารกรมการท่องเที่ยว โดยจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุ ของกรมการท่องเที่ยวและตำรวจท่องเที่ยว จำนววน ๒ กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ ๑ อบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านการเงินและผู้ที่ได้รับมอบหมาย วันที่อบรม ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๒ อบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านการพัสดุและผู้ที่ได้รับมอบหมาย วันที่อบรม ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐


ดาวน์โหลดเอกสาร;