ข่าวผู้บริหารกลุ่มตรวจสอบภายใน

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และการพัสดุ ของกรมการท่องเที่ยวและตำรวจท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ติดตามผลการปฎิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต2 จ.ภูเก็ต

ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต3 จ.กระบี่

ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต1 จ.สงขลา

ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต1 จ.นครราชสีมา

ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต2 จ.อุบลราชธานี

1
;