กฎกระทรวง

กฎกระทรวง


กฏกระทรวงแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2555

กฏกระทรวงกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2555

กฏกระทรวงแบบรายละเอียดและวิธีการแจ้งข้อมูลเกี่ยกับการดำเนินกิจการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2555

กฏกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกัน พ.ศ.2555

กฏกระทรวงการขึ้นทะเบียนผู้นำเที่ยว พ.ศ.2555

กฏกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2556

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนังานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2545

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2559

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2553

1