Cancel Tourism Service Standard

ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย กิจกรรมเดินป่า

ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย กิจกรรมล่องแก่ง

ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย กิจกรรมปีนหน้าผา

ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย กิจกรรมดำน้ำ

ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย กิจกรรมดูนก

ยกเลิกมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เรือรับจ้างนำเที่ยว มาตรฐานเลขที่ มทท. ๓๐๓-๒๕๕๑ และกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เรือรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานเลขที่ มทท. ๓๐๓-๒๕๕๘

1