Executives News

Executives News


โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริการท่องเที่ยว สีเขียว (Green Tourism) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กรมการท่องเที่ยวจัดการแถลงข่าว งานศิลปะเพื่อคนตาบอด

อบรมวิธีการขั้นตอน กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชิญร่วมงาน “ตลาดคลองผดุง: ท่องเที่ยวสุขใจ กีฬาไทยสุขกาย เศรษฐกิจก้าวไกล รวมใจประชารัฐ”

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริการท่องเที่ยว สีเขียว (Green Tourism) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กฎกระทรวงกรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2559

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชิญร่วมงาน “ตลาดคลองผดุง: ท่องเที่ยวสุขใจ กีฬาไทยสุขกาย เศรษฐกิจก้าวไกล รวมใจประชารัฐ”

รณรงค์ ห้องน้ำสาธารณะสะอาด เพื่อการท่องเที่ยว “ส้วมสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK”

กรมการท่องเที่ยวเปิดตัวโปรเจกต์ “Thailand Scanme” ชวนนักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของไทยผ่าน QR Code ทั่วประเทศ

กรมการท่องเที่ยวจัดพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Media Fam Trip)

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนากระบวนการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

กรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวนำเชฟระดับโลกและเชฟชั้นนำของไทย ค้นหาวัตถุดิบจากโครงการหลวงมาปรุงอาหารรสเลิศ ตอกย้ำประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารของโลก

ประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการรถบัสนำเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวจัดพิธีมอบรางวัล ASEAN Green Hotel Award และ ASEAN Homestay Award

กรมการท่องเที่ยวออกบูธ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบและเลือกซื้อทัวร์กับบริษัทที่มีใบอนุญาตถูกต้อง

10