Executives News

Executives News


การประชุมทวิภาคีความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทย-กัมพูชา

ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการรถบัสนำเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว จัดโครงการอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Volunteer) เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ

กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม "50 best Explorers Thailand" นำเชฟมิชลินระดับโลก เยี่ยมชมและเลือกสรรผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง มาประกอบอาหาร

สัมมนาเพื่อป้องกันและแก้ปัญหากิจกรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1

คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว ศึกษาดูงานกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข สำหรับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาร่างตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2559

ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการโฆษณาขายทัวร์ออนไลน์และโฆษณาขายทัวร์ทางสื่อต่างๆ

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559

ประชุมเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลตรุษจีน

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ ครั้งที่ 1/2559

จัดประชุมตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง ครองตน ครองงาน ครองคน :

การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาร่างตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2559

ประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน การท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 3-1/2559

ประชุมหารือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้านการท่องเที่ยวสำหรับรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก

ประชุมหารือร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว และ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 บริเวณหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

11