Executives News

Executives News


ดร.เสกสรร นาควงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมด้วย นายขจร วีระใจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบริการ ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 73 ปี ศุภชลาสัย วังใหม่

ส.ค.ส.๒๕๕๓ พระราชทานจากในหลวงของเรา

นายสมประสงค์ โขมพัตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว(CIO) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 6/2552 ในวันที่ 8 มกราคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานพัฒนาการท่องเ

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีร่วมพิธีสมโภชพระมหามณฑปประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวกล่าวต้อนรับ"สำนักงาน กพร.และทริส (Tris)"ในการตรวจประเมินมาตรฐานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปี 2552 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

ดร.เสกสรร นาควงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นประธานในการประชุมการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ดร.เสกสรร นาควงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการระบบฐานข้อมูล สำนักงาน พัฒนาการท่องเที่ยว(Data Warehouse)

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2553 ณ โรงแรมณุศา พลาญ่า โฮเท็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2553 ณ โรงแรมณุศา พลาญ่า โฮเท็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2553 ณ โรงแรมณุศา พลาญ่า โฮเท็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2553 ณ โรงแรมณุศา พลาญ่า โฮเท็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2553 ณ โรงแรมณุศา พลาญ่า โฮเท็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2553 ณ โรงแรมณุศา พลาญ่า โฮเท็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี

ดร.เสกสรร นาควงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นประธาน เปิดการประชุมการนำเสนอแผนแม่บท (ฉบับร่าง) โครงการศึกษาและวางแนวทางการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลสารสนเทศ (MIS) ระบบคอมพิวเตอร์และออกแบบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ (GIS)

ดร.เสกสรร นาควงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ได้ให้การต้อนรับ MR.Md Anwar Hossain รองปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะข้าราชการจากประเทศ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

ดร.เสกสรร นาควงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมด้วย นายขจร วีระใจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบริการ ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 73 ปี ศุภชลาสัย วังใหม่

นายสมประสงค์ โขมพัตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว(CIO) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2553 ในวันที่ 3 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

นายสมประสงค์ โขมพัตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมโครงการจัดทำตราสัญลักษณ์ทัวร์คุณภาพรายการนำเที่ยวตลาดจีน โดยมีผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประทศไทย(ททท./TAT) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นายสมประสงค์ โขมพัตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว(CIO) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการฯ ครั้งที่ 3/2553ในวันที่ 17 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว

ดร.เสกสรร นาควงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมคณะผู้บริหารฯ สพท.ร่วมเป็นเกียรติมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในงานครบรอบ 50 ปี ททท.(TAT)

36