How to avoid fake sightseeing tour

How legitimate tour