ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ ๘ จ.ลำปาง (วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง)

ดาวน์โหลดเอกสาร