กำหนดการอบรม เรื่อง วิธีการ ขั้นตอน กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)ดาวน์โหลดเอกสาร