ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก