ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว