ราคากลางการจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 3 ราย