กองการเจ้าหน้าที่ กองกลาง จัดฝึกอบรม หลักสูตร “ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ณ ห้องประชุมศุภชลาศัย กรมพลศึกษา”

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 กองการเจ้าหน้าที่ กองกลาง จัดฝึกอบรม หลักสูตร “ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ณ ห้องประชุมศุภชลาศัย กรมพลศึกษา” เกี่ยวกับระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 โดยวิทยากรจากสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้แก่บุคลากรกรมการท่องเที่ยว