จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร “การจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และด้วยวิธี e-bidding”

กองการเจ้าหน้าที่ กองกลาง จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร “การจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และด้วยวิธี e-bidding” เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 นายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมศุภชลาศัย กรมพลศึกษา โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บรรยายหัวข้อ - มาตรการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ป.ป.ช. – การประกาศเปิดเผยราคากลาง – การจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และด้วยวิธี e-bidding และ วิทยากรจากสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง บรรยายหัวข้อ การจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และด้วยวิธี e-bidding