ประชุมมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในรูปแบบมาตรการคืนเงินในประเด็นความซำ้ซ้อนของสิทธิประโยชน์ที่ผู้ผลิตภาพยนต์ต่างประเทศในประเทศไทยได้รับและผลกระทบในมิติต่าง ๆ

วันที่ 30 มิ.ย. 59 เวลา 10.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุม มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในรูปแบบมาตรการคืนเงินในประเด็นความซำ้ซ้อนของสิทธิประโยชน์ที่ผู้ผลิตภาพยนต์ต่างประเทศในประเทศไทยได้รับ และผลกระทบในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม เป็นต้น โดยมีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน สมช. สภาพัฒน์ฯ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เข้าร่วมประชุม ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา