Bureau of Tourism Service Development

ปฏิทินปฏิบัติงานกรมการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว ประจำเดือน มีนาคม 2558

การจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน (มาตรฐาน ASEAN Spa Service Standard และ มาตรฐาน ASEAN Green Hotel Standard)

มาตรฐานเรือภัตตาคาร

กำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย การบริการรถตู้ปรับอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว  • ไม่พบกิจกรรมของวันนี้
  •