บันทึกข้อตกลงของกรมการท่องเที่ยว
banner

สรุปบันทึกข้อตกลงของกรมการท่องเที่ยว

ลำดับ MOU หน่วยงานที่ร่วมลงนาม สำนัก / กองที่รับผิดชอบ DOWNLOAD
๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (NOMINEE) ๑. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๒. สำนักกงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
๓. กรมการท่องเที่ยว
๔. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
๒. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน ๑. กรมการท่องเที่ยว
๒. กรมการปกครอง
สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
๓. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ๑. สำนักทะเบียนกลาง
๒. กรมการท่องเที่ยว
สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
๔. บันทึกการให้สัตยาบันความปลอดภัยคือหัวใจของการท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ๑. จังหวัดภูเก็ต
๒. หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต
สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
๕. บันทึกความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ๑. กรมการท่องเที่ยว
๒. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๖. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในหน่วยงานสถานศึกษา ๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒. กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๗. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๑. กรมการท่องเที่ยว
๒. มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๘. บันทึกความร่วมมือการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ภาคการเกตร ๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว
๙. บันทึกความเข้าใจความร่วมมือนการตรวจสอบและรับรองมาตราฐานการท่องเที่ยวไทย ๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒. กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว
๑๐. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การรับรองมาตรฐานด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครภายใต้โครงการ Bangkok Clean and Green ๑. มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. กรมการท่องเที่ยว
๓. กรุงเทพมหานคร
๔. สมาคมโรงแรมไทย
๕. สมาคมศูนย์การค้าไทย
สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว
๑๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อมรับประชาคมอาเซียน ๑. กระทรวงทุกกระทรวงและสำนักนายกรัฐมนตรี
๒. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว
๑๒. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาสุขอนามัยเพื่อการท่องเที่ยว ๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒. กระทรวงสาธารณสุข
๓. กรุงเทพมหานคร
สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว
๑๓. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมการท่องเที่ยว กับ สมาคมเชฟประเทศไทย ๑. กรมการท่องเที่ยว
๒. สมาคมเชฟประเทศไทย
สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว
๑๔. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์วิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT Intelligence Center) ๑. กรมการท่องเที่ยว
๒. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๕. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบการวิจัยด้านการท่องเที่ยว ภูมิภาคตะวันตก ๑. คณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการ
๒. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
๓. หน่วยงาน และองค์กรในภูมิภาคตะวันตก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๖. บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กับ เทศบาลเมืองกระบี่ ๑. สำนักพัฒนาการท่องเที่ยว (สพท.)
๒. เทศบาลเมืองกระบี่
สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว
;