สถิติธุรกิจนำเที่ยว
banner

สถิติธุรกิจนำเที่ยว

ตารางแสดงจำนวนของธุรกิจนำเที่ยวจำแนกตามประเภท
ตั้งแต่ 07 เมษายน 2551 ถึง 31 สิงหาคม 2558
สำนักงานทะเบียนฯ ประเภทธุรกิจนำเที่ยว รวม
OUTBOUND INBOUND ในประเทศ เฉพาะพื้นที่
สนง.สาขากรุงเทพมหานคร 1,968 1,396 551 191 4,106
สนง.สาขาภาคกลางเขต 1 7 11 7 10 35
สนง.สาขาภาคกลางเขต 2 11 10 5 5 31
สนง.สาขาภาคกลางเขต 3 13 41 18 30 102
สนง.สาขาภาคตะวันออก 125 157 110 353 745
สนง.สาขาภาคเหนือเขต 1 110 178 60 261 609
สนง.สาขาภาคเหนือเขต 2 60 22 13 45 140
สนง.สาขาภาคเหนือเขต 3 16 6 14 6 42
สนง.สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1 27 9 36 6 78
สนง.สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 39 2 16 1 58
สนง.สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 3 55 2 19 4 80
สนง.สาขาภาคใต้เขต 1 75 34 27 57 193
สนง.สาขาภาคใต้เขต 2 83 824 171 521 1,599
สนง.สาขาภาคใต้เขต 3 15 99 37 201 352
สนง.สาขาภาคใต้เขต 4 23 141 22 237 423
           
รวม 2,627 2,932 1,106 1,928 8,593
กลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ณ วันที่ 21 กันยายน 2558

;